KROHNE Group – Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży KROHNE Polska Sp. z o.o.

1. Zakres zastosowania

1.1 Sprzedaż i dostawa oraz świadczenie usług przez KROHNE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk (zwanym dalej: "Dostawcą" lub „KROHNE Polska sp. z o. o.”) następuje wyłącznie na warunkach określonych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży i dostaw (dalej: "Ogólne Warunki"). Ogólne Warunki stanowią integralną część umowy i mają zastosowanie także do wszelkich przyszłych umów. Dostawca nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje wprowadzane przez Zamawiającego do umowy, które byłyby sprzeczne z Ogólnymi Warunkami.

1.2 Warunki Zamawiającego, sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami nie są wiążące dla Dostawcy, nawet jeżeli stanowią podstawę zamówienia, a Dostawca nie zgłosił jednoznacznego sprzeciwu. Wszelkie odstępstwa od Ogólnych Warunków wymagają zgody Dostawcy wyrażonej w formie pisemnej lub faksem, emailem lub listownie.

1.3 Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków zostanie uznane za prawnie nieskuteczne lub nieważne, fakt ten nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Ogólnych Warunków. Dostawca i Zamawiający zastąpią prawnie nieskuteczne lub nieważne postanowienie, prawnie skutecznym i ważnym postanowieniem, które w największym stopniu będzie odpowiadało celowi nieważnego lub nieskutecznego postanowienia.

1.4 Niniejsze Ogólne Warunki nie mają zastosowania do umów, o których mowa w art. 3855 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Usługi KROHNE Polska sp. z o.o. ze względu na ich specyfikę są świadczone wyłącznie na rzecz przedsiębiorców i są związane z zawodowym charakterem prowadzonych przez nich działalności.

2. Oferta, zakres usług i zawarcie umowy

2.1 Oferty Dostawcy są wiążące, gdy wprost to wynika z ich treści.

2.2 Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Dostawcę potwierdzenia zamówienia faksem, emailem lub listownie. Potwierdzenie zamówienia przez Dostawcę nie wymaga własnoręcznego podpisu osób działających w imieniu Dostawcy. Wszelkie porozumienia, ustalenia ustne i zmiany umów obowiązują wyłącznie po ich potwierdzeniu przez Dostawcę faksem, emailem lub listownie. Jeżeli dostawa jest realizowana bez uprzedniego potwierdzenia zamówienia faksem, mailem lub listownie, umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostawy. Zamawiający nie może zrezygnować z potwierdzonego zamówienia bez zgody Dostawcy przesłanej faksem, emailem lub listownie.

2.3 Jedynie oferta Dostawcy jest miarodajna dla zakresu usług lub produktów należnych na podstawie umowy. Wszelkie informacje dotyczące jakości lub właściwości produktu nie objęte ofertą i/lub potwierdzeniem zamówienia, zawarte np. w materiałach reklamowych, nie są prawnie wiążące. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, doborze materiałów, specyfikacji i rodzaju konstrukcji nawet po wysłaniu potwierdzenia zamówienia, o ile zmiany te nie są sprzeczne z ofertą i/lub potwierdzeniem zamówienia.

2.4 Dokumenty, na których opiera się oferta lub potwierdzenie zamówienia, takie jak szkice, rysunki, wymiary i dane dotyczące wagi, nie są wiążące, chyba że zostały wyraźnie określone jako wiążące (w formie pisemnej, w faksie, emailu lub listownie).

2.5 W przypadku istotnej negatywnej zmiany sytuacji ekonomicznej Zamawiającego w stosunku do sytuacji istniejącej w momencie wysłania potwierdzenia zamówienia, Dostawca jest uprawniony do odmowy dostawy do czasu uzyskania od Zamawiającego odpowiedniego zabezpieczenia.

3. Ceny i warunki płatności

3.1 Ceny należy rozumieć jako ceny obowiązujące u Dostawcy z doliczeniem obowiązującego w dniu dostawy podatku od towarów i usług (VAT). Cena obejmuje koszt dostawy na terenie Polski i opakowania, o ile oferta nie stanowi inaczej lub strony nie postanowiły inaczej.

3.2 W przypadku istotnych, nieprzewidywalnych zmian kosztów produkcji, na które Dostawca nie ma wpływu, Dostawca zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Zamawiającym ceny odbiegającej od ceny wskazanej w ofercie.

3.3 W przypadku zmian żądanych przez Zamawiającego po wysłaniu potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę, ewentualnymi dodatkowymi kosztami zostanie obciążony Zamawiający.

3.4 Wszelkie płatności będą dokonywane na warunkach określonych w ofercie.

3.5 Zamawiający może dokonać potrąceń z roszczeniem Dostawcy wyłącznie w przypadku, gdy roszczenie Zamawiającego jest bezsporne i uznane na piśmie przez Dostawcę lub jest prawomocnie zasądzone.

3.6 W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Dostawcy należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby Dostawca nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Zamawiający odpowiedzialności nie ponosi. Dostawca ma prawo żądać odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.

4. Terminy dostawy

4.1 Terminy dostaw podane w ofercie mają charakter przybliżony i mogą podlegać zmianie na skutek zaistnienia zdarzeń nie dających się przewidzieć. Terminy dostaw podane w potwierdzeniu zamówienia są wiążące.

4.2 Termin dostawy rozpoczyna bieg w chwili potwierdzenia przez Dostawcę złożenia uzgodnionego technicznie i formalnie prawidłowego zamówienia na podstawie oferty. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się ze swoich istotnych zobowiązań umownych i płatniczych, termin dostawy ulega odpowiedniemu odroczeniu. Termin dostawy jest dochowany, jeżeli Dostawca dostarczy Zamawiającemu produkty do miejsca wskazanego w ofercie w uzgodnionym terminie dostawy. Wszelkie zmiany zamówienia żądane przez Zamawiającego w trakcie terminu dostawy, przerywają lub odpowiednio odraczają termin dostawy.

4.3 Zdarzenia niedające się przewidzieć uprawniają Dostawcę do odroczenia dostawy o czas trwania przeszkody oraz odpowiedni dodatkowy czas. Zdarzania niedające się przewidzieć to zdarzenia, których przy zachowaniu należytej staranności nie można uniknąć takie jak wojna, strajki, brak dostaw materiałów niezawiniony przez Dostawcę, katastrofy naturalne i inne działania siły wyższej, przez które wykonanie umowy w uzgodnionym terminie jest zagrożone, znacznie utrudnione lub niemożliwe. Jeżeli na skutek zdarzenia niedającego się przewidzieć termin dostawy jest odroczony o okres przekraczający 3 miesiące, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Zamawiający nie może odmówić dostaw częściowych lub świadczeń częściowych.

Za niemożność świadczenia uważa się również skutki wywołane przez epidemię Covid-19, jak również innej choroby/zagrożenia biologicznego polegające na m.in. zamknięciu granic, wydaniu aktów państwowych ograniczających lub zakazujących prowadzenia określonej działalności/aktywności gospodarczej, przemieszczania się, zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania zakładów produkcji, środków transportu.

4.4 Jeżeli dostawy są opóźnione z innych powodów, Dostawca odroczy odpowiednio termin dostawy faksem, emailem lub listownie. Po bezskutecznym upływie odroczonego terminu dostawy Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od tej części dostawy, która nie została wysłana przed upływem odroczonego terminu dostawy. Prawo do odstąpienia od całej umowy przysługuje Zamawiającemu tylko wtedy, gdy już wykonane częściowe dostawy nie mają znaczenia dla Zamawiającego.

4.5 W przypadku opóźnienia dostawy lub świadczenia roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego są wykluczone z wyjątkiem opóźnienia wynikłego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Dostawcy.

4.6 Jeżeli strony uzgodniły odbiór produktów przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do odbioru produktów w terminie 10 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości towarów do wysyłki. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ceny mimo nieodebrania produktów w uzgodnionym terminie. Niezależnie od innych roszczeń, Dostawca jest uprawniony do przechowania produktów na koszt i ryzyko Zamawiającego lub do innego dysponowania produktami oraz do wykonania dostawy do Zamawiającego w najbliższym możliwym terminie. Dostawca obciąży Zamawiającego kosztami przechowania w wysokości minimum 1 % wartości zamówienia miesięcznie. W szczególnych wypadkach koszty zostaną określone osobno.

4.7 Produkty zostaną wysłane na koszt i ryzyko Dostawcy, o ile nie uzgodniono inaczej. Rozładunek pozostaje w gestii Zamawiającego, który ma obowiązek go zorganizować.

5. Korzystanie z oprogramowania przez Zamawiającego

5.1 Niniejszy punkt 5 stosuje się wyłącznie do standardowego oprogramowania dostarczanego na czas określony lub nieograniczony jako część lub w połączeniu z powiązanym sprzętem komputerowym (hardware) (takie oprogramowanie zwane jest dalej "Oprogramowaniem"), oraz do całej dostawy, o ile naruszenie obowiązków lub niewykonanie zobowiązania jest spowodowane przez Oprogramowanie. O ile niniejszy punkt 5 nie reguluje wyraźnie Oprogramowania, zastosowanie mają pozostałe Ogólne Warunki. Dostawca nie jest zobowiązany do świadczenia usług związanych z oprogramowaniem na mocy niniejszego punktu 5. Usługi takie wymagają odrębnej umowy.

5.2 Oprogramowanie wbudowane (firmware) nie jest "Oprogramowaniem" w rozumieniu punktu 5. W zakresie, w jakim do Zamawiającego dostarczane jest Oprogramowanie, dla którego Dostawca uzyskał jedynie upoważnienie do korzystanie (oprogramowanie osoby trzeciej), dodatkowo obowiązują z pierwszeństwem zastosowania warunki użytkowania uzgodnione między Dostawcą a Licencjodawcą. W zakresie, w jakim Zamawiającemu zostaje dostarczone oprogramowanie typu open source, obowiązują dodatkowo z pierwszeństwem zastosowania warunki użytkowania, którym podlega oprogramowanie typu open source. Zamawiający zostanie poinformowany o owych nadrzędnych warunkach korzystania z oprogramowania osób trzecich lub oprogramowania typu open source lub zostaną one udostępnione online.

5.3 Dostawca dostarcza Zamawiającemu kopię Oprogramowania w formie cyfrowej na nośniku danych lub online. Dostawa dokumentacji musi zostać uzgodniona pisemnie. Jeżeli dokumentacja zostanie dostarczona, termin "Oprogramowanie" w brzmieniu używanym poniżej obejmuje również dokumentację. Dostawca jest również uprawniony do udostępnienia dokumentacji tylko online, jeśli Oprogramowanie jest dostarczane na nośniku danych. Zamawiający jest zobowiązany do samodzielnego zainstalowania Oprogramowania, sprawdzenia sprawności i zgłoszenia wad bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy do korzystania z Oprogramowania potrzebny jest klucz licencyjny, zostanie on przekazany Zamawiającemu w formie cyfrowej. Klucz licencyjny jest spersonalizowany i Zamawiający będzie z niego korzystał wyłącznie w celu korzystania z zakupionego Oprogramowania. Przekazanie klucza licencyjnego jest dozwolone wyłącznie na warunkach określonych w punkcie 5.10.

5.4 Dostawca przyznaje Zamawiającemu niewyłączne prawo do korzystania z Oprogramowania. Prawo to jest ograniczone do uzgodnionego okresu; a w przypadku braku takiego uzgodnienia, prawo to jest nieograniczone w czasie.

5.5 Zamawiający będzie korzystał z Oprogramowania wyłącznie na sprzęcie, o którym mowa w dokumentacji umownej, w przypadku braku takiego oznaczenia, korzystanie będzie ograniczone do odpowiedniego sprzętu dostarczonego wraz z Oprogramowaniem. Korzystanie z Oprogramowania na jakimkolwiek innym urządzeniu wymaga uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Dostawcy, zaś korzystanie z Oprogramowania na urządzeniu o większej mocy uprawnia Dostawcę do żądania odpowiedniego dodatkowego wynagrodzenia. Powyższe nie znajduje zastosowania w zakresie i przez okres, w którym Zamawiający korzysta tymczasowo z Oprogramowania na urządzeniu zastępczym w uzgodnionym zakresie z powodu wady uzgodnionego urządzenia.

5.6 W przypadku, gdy dokumentacja umowy dotyczy więcej niż jednego urządzenia, Zamawiający nie będzie korzystał z Oprogramowania dostarczonego na więcej niż jednym z tych urządzeń w tym samym czasie (licencja pojedyncza), chyba że Zamawiający uzyskał licencję wielokrotną zgodnie z punktem 5.11. Jeżeli jedno urządzenie posiada kilka stacji roboczych, na których Oprogramowanie może być używane niezależnie, pojedyncza licencja obejmuje tylko jedną stację roboczą.

5.7 Oprogramowanie będzie dostarczane wyłącznie w formacie do odczytu maszynowego (kod obiektowy).

5.8 Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia tylko jednej kopii Oprogramowania i to wyłącznie dla celów bezpieczeństwa (kopia zapasowa, back-up). Wszelkie inne zwielokrotnianie przez Zamawiającego będzie dozwolone tylko pod warunkiem udzielenia licencji wielokrotnej zgodnie z punktem 5.11 poniżej. Jakiekolwiek przeniesienie, użyczenie lub najem Oprogramowania przez osobę trzecią jest niedozwolone.

5.9 Zamawiający nie jest uprawniony do modyfikowania, odtwarzania kodu źródłowego, tłumaczenia lub usuwania części Oprogramowania. Zamawiający nie może usuwać alfanumerycznych lub innych identyfikatorów z nośników danych i musi przenieść je w niezmienionej postaci do każdej kopii zapasowej.

5.10 W przypadku udzielenia upoważnienia do korzystania z Oprogramowania przez czas nieokreślony obowiązuje następująca zasada:

Dostawca udziela Zamawiającemu prawa - odwołalnego z ważnych powodów - do przeniesienia przyznanego mu prawa do korzystania z Oprogramowania na osobę trzecią. Zamawiający, któremu Oprogramowanie nie zostało przekazane do komercyjnej odsprzedaży, może przenieść prawo do korzystania z Oprogramowania wyłącznie wraz z urządzeniem, które nabył wraz z Oprogramowaniem od Dostawcy. W przypadku przeniesienia prawa do korzystania z Oprogramowania na osobę trzecią, Zamawiający zapewni, aby prawo do korzystania przyznane osobie trzeciej nie przekroczyło zakresu praw do Oprogramowania przyznanych Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy oraz że osoba trzecia będzie zobowiązana przynajmniej do przestrzegania obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków. W takim przypadku Zamawiający nie może zachować kopii Oprogramowania (w tym kopii zapasowych). Zamawiający nie jest uprawniony do udzielania sublicencji. Jeżeli Zamawiający przekazuje Oprogramowanie osobie trzeciej, Zamawiający jest odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi wymogami eksportowymi i zwalnia Dostawcę z wszelkich zobowiązań w tym zakresie.

5.11 Korzystanie z Oprogramowania na więcej niż jednym urządzeniu lub jednocześnie na kilku stacjach roboczych wymaga odrębnej umowy dotyczącej prawa do korzystania z Oprogramowania. To samo dotyczy korzystania z Oprogramowania w sieciach, nawet jeśli Oprogramowanie nie jest kopiowane. W odniesieniu do sytuacji wymienionych powyżej (zwanych dalej "Licencją Wielokrotną") następujące postanowienia punktu 5.11 stosuje się dodatkowo z pierwszeństwem przed postanowieniami punktów 5.1 do 5.10:

a) Warunkiem udzielenia Licencji Wielokrotnej jest wyraźne pisemne potwierdzenie przez Dostawcę liczby dopuszczalnych kopii, jakie Zamawiający może wykonać z dostarczonego Oprogramowania oraz liczby urządzeń lub stacji roboczych, na których Oprogramowanie może być używane. Punkt 5.10 ma zastosowanie do Licencji Wielokrotnych z zastrzeżeniem, że Licencje Wielokrotne mogą zostać przeniesione przez Zamawiającego na osoby trzecie w całości i wraz ze wszystkimi urządzeniami, na których może być używane Oprogramowanie.

b) Zamawiający będzie przestrzegał instrukcji dotyczących zwielokrotniania przekazanych mu przez Dostawcę wraz z Licencją Wielokrotną. Zamawiający będzie prowadził ewidencję miejsc, w których znajdują się wszystkie kopie i przekazywania jej Dostawcy na jego żądanie.

6. Przejście ryzyka

6.1 Ryzyko przechodzi na Zamawiającego:

a) w momencie dostarczenia produktów do miejsca wskazanego w ofercie lub

b) w przypadku odebrania produktów przez Zamawiającego, gdy strony uzgodniły odbiór produktów przez Zamawiającego lub

c) w przypadku niedokonania odbioru przez Zamawiającego w uzgodnionym terminie.

6.2 W każdym przypadku ryzyko przechodzi na Zamawiającego w chwili rozpoczęcia użytkowania produktów przez Zamawiającego. Jeżeli Dostawca zgadza się na zwrot produktów z przyczyn, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko pozostaje po stronie Zamawiającego aż do momentu otrzymania produktów przez Dostawcę.

6.3 Jeżeli Oprogramowanie jest dostarczane online za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, ryzyko przechodzi, gdy Oprogramowanie opuści strefę wpływów Dostawcy (np. podczas pobierania).

7. Zastrzeżenie własności

7.1. Produkty pozostają własnością Dostawcy do czasu, gdy wszystkie roszczenia Dostawcy, niezależnie od podstawy prawnej, zostaną zaspokojone.

Dopóki istnieje zastrzeżenie własności Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Dostawcy ustanowić zastawu, zastawu rejestrowego lub dokonać przewłaszczenia produktów na zabezpieczenie.

7.2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do Zamawiającego jest on zobowiązany oznaczyć produkty w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Dostawcy. W przypadku zajęcia produktów stanowiących własność Dostawcy w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Zamawiającego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Dostawcę o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia produktów w ramach wszelkich dostępnych środków.

7.3. Zamawiający na żądanie Dostawcy jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym, gdzie są przechowywane produkty objęte zastrzeżeniem własności.

7.4. W przypadku, gdy towar jest przetwarzany przez Zamawiającego, zastrzeżenie własności rozciąga się na całą nową rzecz. Jeżeli produkty są przetwarzane, łączone lub mieszane z innymi produktami, Dostawca nabywa współwłasność w części odpowiadającej stosunkowi wartości jego produktów do wartości innych produktów używanych przez Zamawiającego w czasie przetwarzania, łączenia lub mieszania. Zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży wytworzonych rzeczy objętych zastrzeżeniem prawa własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Jeżeli Zamawiający sprzedaje wytworzone rzeczy bez uprzedniego otrzymania pełnej ceny zakupu lub równocześnie z dostawą wytworzonej rzeczy, uzgadnia ze swoimi klientami zastrzeżenie własności zgodnie z niniejszymi warunkami.

7.5. Jeżeli kraj, w którym znajdują się produkty nie dopuszcza zastrzeżenia własności, a zezwala Dostawcy na korzystanie z innych praw w odniesieniu do produktów, Dostawca może z nich skorzystać. Zamawiający jest zobowiązany podjąć na swój koszt wszelkie działania niezbędne do utrzymania lub uskutecznienia zastrzeżenia własności lub innych ww. praw.

8. Gwarancja

8.1 Dostawca gwarantuje, że przy normalnym użytkowaniu i serwisowaniu jego produkty będą działały zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami produktu, pod warunkiem, że dostarczone produkty zostaną zainstalowane i będą działały zgodnie z załączonymi instrukcjami montażu.; Zamawiający będzie jednak wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie, czy dostarczone produkty nadają się do użytku przez Zamawiającego. Zamawiający powinien sprawdzić produkty z należytą starannością niezwłocznie po ich otrzymaniu; stwierdzone wady powinny zostać zgłoszone Dostawcy w terminie dwóch tygodni na piśmie pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji. Wady, które nie są oczywiste, należy zgłosić Dostawcy na piśmie w terminie 2 tygodni od ich stwierdzenia.

8.2 W przypadku uzasadnionego niezwłocznego zgłoszenia wad, gwarancja obejmuje, według wyboru Dostawcy, naprawę produktu (usunięcie wad) lub wymianę wadliwych części (dostawa zamienna). Dostawca usunie wadę/usterkę na swój koszt zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji w terminie ustalonym z Zamawiającym uwzględniającym techniczne możliwości usunięcia wady/usterki. Miejscem naprawy urządzenia jest terytorium Polski lub warsztat dostawcy

8.3 Dostawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych do każdego urządzenia lub każdego istotnego wyposażenia dodatkowego przez okres 3 lat od momentu dostarczenia ostatniej serii produkcyjnej urządzenia. Zasada ta dotyczy tylko części zamiennych, które ulegają zużyciu w ramach normalnej eksploatacji.

8.4 Jeżeli Dostawca nie wywiąże się ze swojego obowiązku usunięcia wad lub dostawy zamiennej zgodnie z umową lub jeżeli się to nie powiedzie, Zamawiający ma prawo do obniżenia ceny lub według własnego uznania, do odstąpienia od umowy.

8.5 Części zamienne, części ulegające zużyciu lub części przeznaczone do dalszego przetwarzania muszą być również niezwłocznie sprawdzone przez Zamawiającego, a wszelkie wady muszą być zgłoszone niezwłocznie w terminie określonym w punkcie 8.1. W przypadku wad, które mogły zostać wykryte przed montażem lub przetworzeniem, wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają po montażu lub przetworzeniu.

Jeżeli Zamawiający zorganizuje kontrolę dostarczonych produktów i jeżeli wskaże wadę, za którą Dostawca byłby odpowiedzialny zgodnie z punktem 8.2 powyżej, Zamawiający poniesie związane z tym koszty, jeżeli okaże się, że wada nie istnieje.

8.6 Dalsze roszczenia Zamawiającego z tytułu wad, w tym roszczenia odszkodowawcze, również z tytułu szkód następczych, są wykluczone, chyba że niniejsze Ogólne Warunki wyraźnie stanowią inaczej. Wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8.7 Odpowiedzialność Dostawcy wygasa, jeżeli dostarczone produkty zostały zdemontowane przez osobę trzecią lub zmodyfikowane poprzez montaż części pochodzących od osób trzecich, a szkoda powstała w związku z tymi zmianami. Odpowiedzialność Dostawcy wygasa również, jeżeli Zamawiający nie przestrzega lub nie postępuje zgodnie z instrukcjami Dostawcy dotyczącymi postępowania z dostarczonymi produktami (instrukcja obsługi).

8.8 O ile nie uzgodniono inaczej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, w ofercie okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od momentu udokumentowanego uruchomienia lub 18 miesięcy od przejścia ryzyka.

8.9 W przypadku Oprogramowania udostępnianego na czas nieokreślony (punkt 5.10) stosuje się dodatkowo następujące postanowienia:

8.10 Za wady Oprogramowania uznaje się wyłącznie odstępstwa od specyfikacji, które Zamawiający może udowodnić i które są powtarzalne. Wada nie zostanie uznana za istniejącą, jeżeli nie wystąpi ona w wersji Oprogramowania ostatnio przekazanej Zamawiającemu, a korzystanie z niej przez Zamawiającego jest uzasadnione. Wadami nie są uszkodzenia funkcjonalne wynikające ze środowiska sprzętowego i oprogramowania dostarczonego przez Zamawiającego lub z innych przyczyn przypisanych do sfery ryzyka Zamawiającego.

8.10.1 Zgłoszenia wad należy dokonać niezwłocznie pisemnie. Wady i odpowiednie środowisko przetwarzania danych powinny zostać w zawiadomieniu jak najdokładniej opisane.

8.10.2 Roszczenia z tytułu wad nie przysługują w szczególności w razie:

a) nieznacznych odstępstw od uzgodnionych właściwości,

b) nieznacznie pogorszonej użyteczności,

c) szkód wynikających z niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się z urządzeniem,

d) szkód wynikających ze szczególnych wpływów zewnętrznych, których nie założono w umowie,

e) zmian dokonanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie oraz wszelkich wynikających z tego skutków,

f) rozszerzenia Oprogramowania dokonanego przez Zamawiającego lub osobę trzecią poza interfejsem dostarczonym przez Dostawcę

g) niezgodności dostarczonego Oprogramowania ze środowiskiem przetwarzania danych Zamawiającego.

8.10.3. O ile Dostawca nie zdecyduje inaczej, Dostawca usunie wadę w Oprogramowaniu w następujący sposób: Dostawca dostarczy aktualizację (update) lub nową wersję Oprogramowania (upgrade) jako zamiennik, jeżeli jest ona dostępna dla Dostawcy lub możliwa do uzyskania przy dołożeniu należytych starań przez Dostawcę. Jeżeli Dostawca udzielił Zamawiającemu Licencji Wielokrotnej, Zamawiający może wykonać odpowiednią liczbę kopii aktualizacji lub upgrade'u dostarczonego jako zamiennik. Do czasu aktualizacji lub upgrade'u, Dostawca udostępni Zamawiającemu rozwiązanie tymczasowe w celu obejścia wady pod warunkiem, że nie spowoduje to nieracjonalnych lub ponadprzeciętnych wydatków, a Zamawiający, ze względu na wadę, nie może zakończyć prac, których nie można opóźnić. Jeżeli dostarczony nośnik danych lub dostarczona dokumentacja okażą się wadliwe, Zamawiający może jedynie żądać od Dostawcy wymiany na wolny od wad nośnik danych lub dokumentację. Dostawca ma prawo wyboru, czy usunie wadę u Zamawiającego czy też u siebie. Jeżeli Dostawca zdecyduje się na usunięcie wady u Zamawiającego, Zamawiający zapewni dostępność wymaganego sprzętu i Oprogramowania, jak również wymagane warunki pracy (w tym wymagany czas obliczeniowy) oraz wykwalifikowany personel operacyjny. Zamawiający przekaże Dostawcy dostępne mu dokumenty i informacje wymagane do usunięcia wady.

8.10.4 W przypadku Oprogramowania udostępnianego na czas określony punkt 5.4, prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia zastępuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 8.4.

8.11. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi zostaje niniejszym wyłączona.

9. Zakres odpowiedzialności

9.1 O ile niniejsze Ogólne Warunki nie stanowią inaczej, Dostawca odpowiada za szkodę, niezależnie od jej podstawy prawnej, wyłącznie w przypadku, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Dostawcy.

9.2 Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku odpowiedzialności Dostawcy wynikającej z bezpośrednio obowiązujących przepisów prawa.

9.3 Wszelkie porady i konsultacje udzielone przez Dostawcę, w szczególności dotyczące wykorzystania dostarczonych produktów, są wiążące dla Dostawcy tylko wtedy, gdy zostały udzielone lub potwierdzone przez Dostawcę na piśmie.

10. Prawa autorskie

10.1 Dostawca zachowuje prawo własności do rysunków, szkiców, kosztorysów i dokumentów dołączonych do ofert lub potwierdzenia zamówienia. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w uzgodnionym celu i nie może ich powielać lub ujawniać osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy. Na żądanie Dostawcy te dokumenty i wszelkie ich kopie zostaną mu zwrócone.

10.2 Technologia i know-how, opatentowane lub nie, wykorzystane w materiałach i usługach, wszystkie prawa własności intelektualnej związane z produktami i usługami pozostają wyłączną własnością Dostawcy lub spółki z grupy KROHNE. Zamawiającemu przyznaje się tylko niewyłączne prawo korzystania z materiałów.

11. Usługi serwisowe

11.1 KROHNE KPL świadczy usługi serwisowe produktów KROHNE. Serwis KROHNE Polska sp. z o. o. jest czynny w dni robocze godzinach: 8.00 – 16.00.

11.2 Zamawiający przez zgłoszenie serwisowe zgłasza zapotrzebowanie na usługi serwisowe – telefonicznie lub e-mailowe. Serwis KROHNE Polska sp. z o. o. na podstawie zgłoszenia dokonuje wyceny usług serwisowych. Wskazuje również przybliżoną datę realizacji usług.

Umowa na usługi serwisowe zostaje zawarta pomiędzy stronami z chwilą wysłania przez Krohne Polska Sp. z o. o. do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia serwisowego do realizacji faksem, emailem lub listownie. Potwierdzenie zamówienia przez KROHNE Polska sp. z o. o. nie wymaga własnoręcznego podpisu osób działających w imieniu Dostawcy. Wszelkie porozumienia, ustalenia ustne i zmiany umów obowiązują wyłącznie po ich potwierdzeniu przez KROHNE Polska sp. z o. o. faksem, emailem lub listownie. Zamawiający nie może zrezygnować z potwierdzonego przyjęcia do realizacji zgłoszenia serwisowego bez zgody KROHNE Polska sp. z o. o. przesłanej faksem, emailem lub listownie.

W zakresie oferty i ceny analogiczne zastosowanie znajdą pkt 2 i 3 Ogólnych Warunków.

11.3. Serwis warsztatowy

W przypadku naprawy sprzętu Zamawiający przesyła do Serwisu na swój koszt i ryzyko urządzenie. Na zewnątrz przesyłki należy umieścić wypełnioną i podpisaną deklarację czystości, którą Zamawiający otrzyma od Dostawcy Jej brak skutkować może nie przyjęciem lub odesłaniem przesyłki do Zamawiającego na adres wskazany jako nadawca.

Urządzenie musi być oczyszczone z medium i zanieczyszczeń, wolne od substancji mogących mieć wpływ na środowisko oraz organizmy żywe, nie wydzielające woni.

Urządzenia nieoczyszczone lub nienależycie oczyszczone mogą wymagać przeprowadzenia czyszczenia w specjalistycznych zakładach co wiązać będzie się obciążeniem kosztami Zamawiającego oraz wydłużeniem czasu serwisu warsztatowego. KROHNE Polska sp. z o. o. poinformuje o powyższym Zamawiającego.

Czas realizacji serwisu warsztatowego ustalany jest indywidualnie i może ulec zmianie ze względu np. na konieczność dodatkowego czyszczenia, uzupełnienia deklaracji czystości, wykonania dodatkowego sprawdzenia i testów, niepełnego lub niewłaściwych informacji dotyczących urządzenia. Zamawiający jest poinformowany przez KROHNE Polska sp. z o. o. o szacunkowym czasie realizacji naprawy.

W przypadku rezygnacji z naprawy albo nie przyjęcia oferty w wyznaczonym terminie, maksymalny czas magazynowania wynosi 30 dni. Po tym czasie Zamawiający może być obciążony kosztami przechowywania rzeczy. Po 30 dniach Dostawca odeśle sprzęt Zamawiającemu na jego koszt i ryzyko.

11.4. Wizyta serwisowa

Wizyta serwisowa to sposób realizacji usług serwisowych, który polega na stawieniu się Inżyniera Serwisu KROHNE Polska sp. z o. o. w miejscu instalacji urządzenia w godzinach pracy serwisu oraz opuszczenie miejsca instalacji urządzenia przed godziną 16:00 danego dnia.

Wykonanie czynności serwisowych dla pojedynczego urządzenia trwa nie dłużej niż 3 godziny przy założeniu, że Zamawiający jest w pełni przygotowany do usług serwisowych wynikających ze zgłoszenia.

Zamawiający umożliwia w pełni przeprowadzenie czynności serwisowych wskazanych w przyjętym do realizacji zgłoszeniu serwisowym w uzgodnionym terminie i czasie. W przeciwnym przypadku usługi serwisowe uznaje się za zrealizowane. Zamawiający zostaje obciążony kosztami dojazdu oraz kosztami usługi. Miejsce wykonania usługi ograniczone jest do terytorium Polski o ile nie uzgodniono inaczej.

11.5. Połączenie zdalne

Połączenie zdalne realizowane jest przez Internet. Polega na tym, że Zamawiający udostępnia pulpit komputera podłączonego do urządzenia KROHNE Polska sp. z o. o. dla komputera Inżyniera Serwisu Dostawcy na potrzeby obsługi oprogramowania serwisowego zainstalowanych na komputerze Zamawiającego, zapisu danych na dysku komputerze Zamawiającego w celu wykonania usługi serwisowej.

Zamawiający na czas pomocy zdalnej zapewnia dostęp do urządzenia poprzez środki techniczne i oprogramowanie, zapewnia dostępność instalacji i procesu w celu umożliwienia przeprowadzenia pomocy zdalnej, wykonania prób i testów zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Inżyniera Serwisu KROHNE Polska sp. z o. o.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z działania oprogramowania jak i nie przewidzianych skutków wynikających z połączenia zdalnego takich jak zerwanie połączenia zdalnego w trakcie zapisywania parametrów, niewłaściwe działania oprogramowania.

Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania oprogramowania sprawnie działającego do korzystania, z którego ma prawo.

Realizacja połączenia zdalnego odbywa się w terminie wskazanym w przyjęciu zgłoszenia serwisowego.

11.6. Zamawiający usługi serwisowe zobowiązany jest do:

a) współdziałania z Serwisem KROHNE Polska sp. z o.o. przy realizacji usług serwisowych;

b) nieodpłatnego zapewnienia warunków procesowych niezbędnych do przeprowadzenia czynności serwisowych, m.in. dostępność instalacji, zapewnienie warunków procesu (brak przepływu, obecność pustej rury, przepływ kontrolny, podanie medium);

c) zapewnienia bezpiecznego dostępu do instalacji, wymagane urządzenia dostępowe np. podesty, rusztowania, zapewnić miejsca zaczepienia lin asekuracyjnych oraz bezpieczną atmosferę;

d) wykonywać rzetelnie i poprawnie czynności i zadania otrzymywane od Serwisu Dostawcy oraz przekazywać informacje zgodne z prawdą i stanem faktycznym;

e) dostarczyć niestandardowe środki ochrony indywidualnej wymaganej na obiekcie Inżynierom Serwisu KROHNE Polska sp. z o. o.;

f) zapewnić bezpieczne i odpowiednie warunki realizacji usługi serwisowej, a także bezpieczne przechowywanie specjalnych narzędzi i/lub sprzętu;

g) w przypadku konieczności uzyskania przez Inżynierów Serwisu KROHNE Polska sp. z o. o. specjalnych zezwoleń/przepustek na wejście na obiekt, Zmawiający zwraca się do Dostawcy o całą odpowiednią i potrzebną do zapewnienia realizacji usług serwisowych dokumentacje i informacje niezbędne dla służb ochrony i dostępu (m.in. numery seryjne laptopów, wyposażenia serwisowego), tak, aby procedury w zakresie bezpieczeństwa funkcjonujące u Zamawiającego zostały zachowane;

h) natychmiastowego powiadomienie KROHNE Polska sp. z o. o. o wszelkich wypadkach oraz umożliwienie w pełni i nieodpłatnie pracę Komisji wypadkowych, jeżeli będą wymagały tego okoliczności. W przypadku wypadku, Zamawiający nieodpłatnie zabezpiecza mienie Dostawcy do czasu odebrania go przez jego przedstawiciela.

11.7. Dostawca jest zobowiązany do:

a) wykonywania usług serwisowych z należytą starannością na podstawie posiadanej wiedzy technicznej;

b) współpracowania z Zamawiającym przy realizacji usług serwisowych;

c) zaopatrzenia Inżynierów Serwisu KROHNE Polska sp. z o. o. w standardowe Środki Ochrony Indywidualnej;

d) użycia /wnoszenia przez Inżynierów Serwisu na miejscu tylko standardowych narzędzi ręcznych, laptopa oraz sprzętu serwisowy;

e) przekazania Zamawiającemu niezwłocznie informacji o braku możliwości naprawy;

11.8. Zakres odpowiedzialności:

KROHNE Polska sp. z o. o. odpowiada wyłącznie, za szkodę rzeczywiście poniesioną, odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści. Dostawca odpowiada za działanie lub zaniechanie wynikające z nienależytego lub niewykonania niniejszej Umowy będącej wynikiem winy umyślnej.

KROHNE Polska sp. z o. o. nie odpowiada, gdy zajdzie przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) instalacja Zamawiającego nie jest dostępna w czasie serwisu;

b) istnieje brak możliwości wykonania prób na instalacji;

c) w sytuacji braku medium używanego przez Zamawiającego do wykonania prób i testów;

d) w trakcie prac montażowych i demontażowych przyrządów/urządzeń na instalacji;

e) braku zapewnienie środków umożliwiających dostęp fizyczny do urządzeń;

f) odmowę lub powstrzymanie się od pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażających zdrowiu, lub życiu,

g) niedyspozycję pracownika z powodu pogorszenia się jego warunków zdrowotnych, a co ma wpływ na bezpieczeństwo wykonywania pracy,

h) szkody spowodowane wskutek niewłaściwej pracy urządzenia,

i) koszty postoju Zamawiającego wskutek oczekiwania na realizację usług serwisowych.

KROHNE Polska sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady w wykonaniu usługi, jeżeli wynikają one z udostępnienia niepełnej dokumentacji bądź udzielenia niepełnych, nieprawdziwych albo sprzecznych ze stanem faktycznym informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania usług serwisowych, a w szczególności polegające na zatajeniu informacji o faktycznym składzie medium, przebiegu procesu, zmianie warunków montażu lub parametrów, przeniesienia urządzeń, wadliwej ich parametryzacji, montażu medium niezgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiający ponosi odpowiedzialności za osoby wykonującej w jego imieniu czynności faktycznych związanych z realizacją usług serwisowych KROHNE Polska sp. z o. o.

12. Ochrona danych osobowych

12.1 Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji Umowy jest KROHNE Polska sp. z o.o. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: info.polska@krohne.com.

12.2 W związku z realizacją umowy Dostawca może przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko, tytułu naukowy, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane osobowe przekazane w związku ze współpracą lub kontaktem.

12.3 Dane przetwarzane są w następujących celach: zawarcia i wykonania Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. podatkowych, księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu prowadzenia korespondencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

12.4 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.

12.5 Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą zobowiązywać Dostawcę przetwarzania ww. danych przez dłuższy okres.

12.6 Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą na rzecz Dostawcy usługi obsługi księgowej i prawnej, usługi IT, usługi w zakresie archiwizacji dokumentów, usługi kurierskie i pocztowe.

12.7 W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.8 Ze względu na stosowanie przez KROHNE Polska sp. z o.o. nowoczesnych technologii dane mogą być przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej, odbywa się to z zastosowaniem stosownych zabezpieczeń.

13. Postanowienia końcowe

13.1 Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku.

13.2 Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych Ogólnych Warunków jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

13.3 Jakiekolwiek zmiany niniejszych Ogólnych Warunków wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

13.4 Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 01.09.2021